ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze kleine letters vormen de juridische basis van onze samenwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SalesPulse Group B.V., hierna te noemen “SalesPulse”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door SalesPulse, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met SalesPulse, voor afname van diensten en/of producten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. SalesPulse behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 • SalesPulse handelt onder de namen:
  • SalesPulse Group B.V.
  • SalesPulse
 • Het vestigingsadres van SalesPulse is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten
 • Het postadres van SalesPulse is Postbus 45, 3600 AA te Maarssen.
 • SalesPulse gebruikt de volgende e-mailadressen:
 • SalesPulse is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL858613074B01
 • SalesPulse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71184112

DEFINITIES

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SalesPulse een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

TOEPASSELIJKHEID

 • Door ondertekening van een overeenkomst met SalesPulse verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SalesPulse en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SalesPulse opgenomen wordt.

AANBIEDING EN ACCEPTATIE

 • Alle offertes en prijsopgave door SalesPulse zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door SalesPulse uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met SalesPulse.
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door SalesPulse blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door SalesPulse, facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SalesPulse zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht SalesPulse niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • SalesPulse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SalesPulse het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SalesPulse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SalesPulse worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SalesPulse zijn verstrekt, heeft SalesPulse het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • SalesPulse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SalesPulse is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SalesPulse kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SalesPulse de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door SalesPulse of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart SalesPulse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

DUUR EN BEËINDIGING

Duur

In een schriftelijke overeenkomst of offerte worden de looptijd, verwachtingen en verplichtingen vastgelegd.

Beëindiging

 • SalesPulse heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door SalesPulse onderhouden worden.
 • SalesPulse heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SalesPulse gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • SalesPulse heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

LEVERING EN LEVERTIJD

 • SalesPulse gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het uitvoeren van de overeengekomen diensten en/of het ontwikkelen van de overeengekomen producten.
 • Mocht SalesPulse onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan SalesPulse alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij SalesPulse een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • Door SalesPulse ontwikkelde producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of pdf-bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

OVERMACHT

 • SalesPulse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SalesPulse als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SalesPulse alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SalesPulse geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SalesPulse tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

PRIJZEN

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door SalesPulse minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

BETALING

 • SalesPulse factureert conform de overeengekomen condities van de offerte c.q. overeenkomst.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SalesPulse over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt SalesPulse zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering SalesPulse hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien SalesPulse abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal SalesPulse het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SalesPulse heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SalesPulse verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

COPYRIGHT

 • Het eigendom van door SalesPulse verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij SalesPulse, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan SalesPulse hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SalesPulse gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • SalesPulse behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door SalesPulse vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SalesPulse niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor zover SalesPulse bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SalesPulse weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SalesPulse op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SalesPulse of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SalesPulse.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SalesPulse slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SalesPulse voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart SalesPulse voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SalesPulse
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SalesPulse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • SalesPulse is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient SalesPulse terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door SalesPulse geleden schade.
 • SalesPulse is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • SalesPulse is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

BUITENGEBRUIKSTELLING

 • SalesPulse heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SalesPulse niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SalesPulse zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SalesPulse kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door SalesPulse gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 • SalesPulse noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

RECLAME

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan SalesPulse, waarna SalesPulse deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SalesPulse binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 • SalesPulse behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

OVERIG

 • SalesPulse zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SalesPulse
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SalesPulse zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • SalesPulse is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • SalesPulse behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SalesPulse te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SalesPulse en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door SalesPulse met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van SalesPulse beslissend.

EIGENDOMSRECHT

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van SalesPulse tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.